I. ÇEDBİK ETİK İLKELER-KODLAR VE DAVRANIŞ KURALLARININ HUKUKİ DAYANAKLARI VE KAYNAKLARI
1- Temel dayanak öncelikle ÇEDBİK Tüzüğü’nün amaç maddesi ile ilgili diğer maddelerdir.
2- Uluslararası anlaşmalar ve hukuk kuralları
 • AB Süreci Ulusal Programı’nın ilgili bölümleri, Enerji Performansı Yönetmeliği,
 • Gürültü Haritaları
 • Kyoto Anlaşması
 • UİD ( Uluslar arası Mimarlar Birliği ) Mimarlık Etik Kuralları
 • ACE ( Avrupa Mimarlar Birliği ) Mimarlık Hizmet Sunucuları için Etik Kurallar
 • LEED Kriterler Listesi
 • Ulusal Yasalar ve Yönetmelikler
 • T.C Anayasası’nın çevre, kültür ve imar ile ilgili maddeleri
 • Çevre Yasası
 • Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası
 • İmar Yasası ve Yönetmelikleri
II. GENEL İLKELER (KODLAR) DAVRANIŞ KURALLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER
GENEL İLKELER (KODLAR)
1- ÇEDBİK üyeleri ve organları, kendilerini doğanın ve yaşamın bir parçası olarak, insanlığın varlığını sürdürülebilmesinin ve geleceğinin doğa ile dost bir yaşam ve doğa yasalarına uyumlu bir yapılı bir kültürel çevre ve uygarlık oluşturabilmesine bağlı olduğu bakış açısı ile, doğa dostu çevre bilincinin yaygınlaştırılması, etkinleştirilmesi, yapılı çevrenin oluşturulmasında, çevre dostu, ekolojik ve sürdürülebilir, tasarım, üretim, kullanım ve yeniden kullanımın özendirilmesi, ilke, norm ve uygulamalarının etkin kılınması ve mümkün olan en yüksek kaliteye ulaşma hedefine adamalıdırlar.
2- Mevcut yapı ve yerleşimlerin, aynı hedef doğrultusunda dönüştürülmesinde, içinde olduğumuz, toplumsal ve kültürel çeşitliliğin ve zenginliğin, korunması, kendine özgü bilgi ve değerleri, bedele ulaşmada vazgeçilmez ilkesel verilerdir.
3- Temel etik değerler, bağımsızlık, mesleki yetkinlik, profesyonellik, dürüstlük, açıklık, adalet, dostluk, sevgi, saygı ve sorumluluktur.

GENEL DAVRANIŞ KURALLARI – YÜKÜMLÜLÜKLER
1- Yapılı çevrenin oluşumunda rol alan ÇEDBİK üyeleri gerek hizmet sunucu, gerekse hizmet alan olarak yaptıkları her işte ve söyledikleri her sözde, dürüst olmalı, sözleşmelerini açık ve özenli olarak yapmalı, gereklerini eksiksiz olarak yerine getirmeli, topluma ve kamuoyuna güvence vermelidir.
2- ÇEDBİK üyeleri mesleki sorumluluklarının öngördüğü mesleki bilgi ve kuramların bütününe sahip olmalı bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmelidir.
3- Çevre dostu bina tasarımı, üretimini ve endüstrisini desteklemeli ve bu alanda öncülük etmeli, teşvik edici bir yarışma, rekabet içinde olmalıdır.
4- Çevre dostu bina kullanımında tüketicileri bilinçlendirmelidir.
5- Çevre dostu bina üretiminde, yeni teknolojileri öğrenmeli, kullanmalı, sertifika sisteminin gelişmesi için çaba sarf etmeli ve öneri geliştirmelidir.
6- Arazilerin, doğal, kültürel ve peyzaj değerlerini, topografik ve jeolojik verilerini, sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda değerlendirmelidir.
7- Su ve enerji kullanımında etkinliği esas almalıdır.
III. TOPLUMA KARŞI İLKELER ( KODLAR ) DAVRANIŞ KURALLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER
GENEL İLKE
Toplum çıkarlarını koruma doğrultusunda, hizmet ve eylemlerini düzenleyen yasaların içerik ve özlerine uymalı, eylemlerinin toplumsal, çevresel ve kültürel etkilerini dikkate almalıdır.

DAVRANIŞ KURALLARI – YÜKÜMLÜLÜKLER
1- Toplumun yaşama tarzı ile ilgili değerler sistemine, doğal ve kültürel mirasa saygı duymalı, mümkün olan, yaşam ve yaşama ortamı kalitesini, sürdürülebilir şekilde iyileştirilebilmesi için çaba göstermeli, işini ve ürünlerini kullanması ve varlığından yararlanması beklenen herkesin yararlarını tam olarak gözetmelidir.
2- Hizmetlerini ve ürünlerini hiçbir zaman doğruluktan uzak ve yanıltıcı biçimde sunmamalı, başkalarının bu tür davranışlarına izin vermemelidir.
3- Mesleki sorumluluk ve yükümlülükle bağdaşmayacak, bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükleri konusunda kuşku uyandıracak davranıştan, kendilerini bu duruma sokmaktan kaçınmalıdır.
4- ÇEDBİK tüzüğüne ve mesleki anlayışına ters düşen başkaları için yanıltıcı ve küçük düşürücü, eylem, yazılı ve sözlü ifadede bulunmamalı, böyle bir ifadeyi kabullenmemeli ve desteklememelidir.
5- Etik dışı davranışın oluşumuna neden olabilecek eylemi, yolsuzluğu, düzensizliği, saklamaya, örtbas etmeye yönelik davranışları desteklememeli, kabullenmemelidir.
6- Bu etik kuralları ve hizmetlerine ilişkin diğer davranış kurallarını, yasaları, yönetmelikleri incelemeli ve bunlara uymalıdır.
IV. ÜYELERE VE YÖNETİME KARŞI İLKELER DAVRANIŞ KURALLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER
GENEL İLKELER (KODLAR)
ÇEDBİK üyeliği, tüzüğü gereği, yapılı çevre oluşumunun, tasarım, üretim, kullanım ve yeniden kullanım süreçlerinde yer ve rol alan tüm aktörleri, yapı, yapı elemanları, yapı malzemesi üreticilerini, mimarları, planlamacıları, mühendisleri, kullanıcıları, gayrimenkul yatırım danışmanlarını kapsamakta ve ikili temsiliyet taşımaktadır.

Bu ikili temsiliyet, üyeler ve temsil ettikleri kurumlar arasında etik sorumluluk, yükümlülük, temel hedefler ve ilkeler doğrultusunda, açıklığı, dürüstlüğü, dayanışma ve yardımlaşmayı, tamamlayıcı ve teşvik edici bir yarışmayı ve rekabeti, temel etik davranış ilkeleri olarak belirler. Haksız rekabet ve çıkar çatışmasını dışlar

DAVRANIŞ KURALLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER
 • ÇEDBİK üyeleri, birbirleri ile ve yönetim organları ile ilişkilerinde, ÇEDBİK tüzüğünün amaçlarına, başta sertifikasyon sisteminin oluşmasına, yaygınlaşmasına, etkinleşmesine aykırı ve zaafa uğratan, söz, davranış, eylem ve ilişkilerde bulunamazlar, bu doğrultudaki gelişme ve girişimlere kayıtsız kalamazlar.
 • ÇEDBİK üyeleri birbirlerini, ÇEDBİK tüzüğüne, etik ilkeler ve davranış kurallarına, bilerek ya da bilmeden, aykırı düşen, iş, uygulama, söz, davranış ve tutumları için, dostça ve açıkça uyarma hak ve sorumluluğuna sahiptirler. Bu hak ve sorumluluk, yöneticileri ve yönetimleri de kapsar.
 • Dostça ve açıkça uyarma hak ve sorumluluğu, karşılıklı ve doğrudan ilişki ile sınırlıdır. Kişilerin gıyabında şikayetlenme ve söylentiler, etik ve ahlak dışıdır.
 • Dostça ve açıkça uyarmaya rağmen devam eden durumlarda belge ve kanıta dayalı ve yazılı olarak yönetim kuruluna iletilir ve takip edilir.
SOSYAL SORUMLULUK

Vakıfbank Umut Çocukları Vakfı-Kartal'da, Arda Ertek, birlikte çalıştığı tedarikçi firmaların da desteğiyle 5-7 yaş çocukları için bir anasınıfı açılışı yaptı.